Complint amb la Llei 2/2015 de 2 d’abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, segons el que es disposa en l’article 3 sobre l’àmbit de aplicació d’aquesta Llei, recull com a subjectes obligats a “qualsevol persona jurídica privada” que perceba, durant el període d’un any, ajudes o subvencions de l’administració autonòmica o de qualsevol altra entitat“ per import superior a 10.000 Euros, haurà de donar l’adequada publicitat a aquesta, indicant almenys l’entitat pública concedent, l’import  rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

Per tot això el Club de Tennis Camp Bixquert, per a degut complimient de la difusió i publicitat de les ajudes rebudes per part de les Administracions Públiques Valencianes, detalla en aquesta pàgina les ajudes rebudes.

Exercici 2021/2022

Ajuntament de Xàtiva – CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES PER A l’EXERCICI 2021/2022.- 8.251,61 €.

Ajuntament de Xàtiva. – Subvenció directa nominativa esdeveniments-6.000,00 €.

Conselleria D´Esports. – Esdeveniments Esportius. – 2.500 €

Diputació de València. – Esdeveniments Esportius .-6.000,00 €


Ley de Transparencia

Cumpliendo con la Ley 2/2015 de 2 de abril de Transparencia ,Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, según lo dispuesto en el artículo 3 sobre el ámbito de aplicación de esta Ley, recoge como sujetos obligados a “cualquier persona jurídica privada” que perciba, durante el período de un año, ayudas o subvenciones de la administración autonómica o de cualquier otra entidad “ por importe superior a 10.000 Euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionado.

Por todo ello el Club de Tenis Camp Bixquert, para debido complimiento de la difusión y publicidad de las ayudas recibidas por parte de las Administraciones Públicas Valencianas, detalla en esta página las ayudas recibidas.

Ejercicio 2021/2022

Ayuntamiento de Xàtiva-CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A CLUBS I ENTIDADES DEPORTIVAS PARA EL EJERCICIO 2021/2022.-8.251,61 €.

Ayuntamiento de Xàtiva. –Subvención directa nominativa eventos-6.000,00 €.

Consellería D´Esports Eventos Deportivos. – 2.500 €

Diputacion de Valencia.- Eventos Deportivos .-6.000,00 €